Rad u grupi

Rad u grupi je je izuzetno važan vid rasta i razvoja ličnosti. Ono što se ne može dobiti u individualnom radu sa savetnikom ili terapeutom jeste povratna informacija grupe, ili zajednice koje je svako od nas član. Grupa upravo može dati taj uvid. Ona tokom rada postaje mikrokosmos svakog od njenih članova i polje na kom se odvija sve ono što se odvija i van grupe u ,,realnom” životu. Na taj način grupa, tj. njeni članovi postaju ogledalo. Ono što se događa između jednog člana grupe i ostalih članova, način na koji grupa posmatra jednog i jedan celu grupu, osećanja, razmišljanja i drugi utisci koji se pojavljuju na grupi, najčešće su istovetni onome što se događa u životu van grupe svakog njenog člana.

To može imati snažno dejstvo koje je ključno za promenu zbog koje je svaki član i ušao u grupu. Kao što se između terapeuta i klijenta u indiviualnom radu kreira takav odnos koji omogućuje iskrenost, poverenje i prihvatanje koje je osnovni preduslov rada i promene, tako se to događa i u grupi. Osećanje poverenja u terapeuta ili savetnika, sigurnosti u odnos koji se između klijenta i terapeuta razvija gde neće doći do odbacivanja, osude ili osramoćivanja istovetno se razvija na grupu. Zato grupa jednako kao i individualni rad postaje sigurna zona u kojoj izloženost pred drugima ne nosi sa sobom nepodnošljivu dozu rizika kakvu obično nose odnosi sa drugim važnim osobama u životu. To je klima koja obezbeđuje promenu svakog člana grupe. Uvid i promena koja se dogodi na grupi, po pravilu se preslikavaju na život izvan grupe čime promena realna.

Postoji više modela rada u grupi:

  • Radionice koje su uglavnom vremenski ograničene na jedan ili nekoliko susreta. Tematski su koncipirane, sa vrlo malo teorijskog rada, gde prednjači intenzivniji praktični rad na sebi. Najčešće teme radionica su one koje pokrivaju dva najvažnija životna polja: odnosi sa drugima (ljubav, partnerski odnosi, osećanja, aserivnost…) i posao (profesionalna orijentacija, kreativnost, traženje talenata…). Zbog malog vremena koje je potrebno uložiti vrlo su popularan način rada.
  • Edukativno-iskustvene grupe obično traju od nekoliko meseci do godinu dana. Nude teorijsko znanje sa širokog polja rada psihologije, u vidu alata, tehnika, načina… za rešavanje različitih životnih problema, situacija, zastoja itd. Funkcionišu tako što se naučeno teorijsko znanje primenjuje na samoj grupi, a potom prenosi u realan život.
  • Psihoterapijske grupe nemaju određeni vremenski period trajanja. Zbog toga traju duže nego prethodno nabrojane grupe. Iako mogu trajati više godina, ne znači da će od početka do kraja postojanja grupe njeni članovi biti isti, budući da članovi završavaju sa dolaskom na grupu onda kada dobiju razrešenje onoga zbog čega su na grupu i došli. Mogu biti usko tematski ustrojene (rešavanje bračnih problema, nemogućnost nalaženja partnera, problem u komunikaciji i odnosima sa drugim ljudima, rad na anksioznosti ili depresiji, prevazilaženju traumatičnih događaja kao što su razvod, gubitak važne osobe, bolest, grupe za one koji su zavisni od kockanja, narkotika, alkohola itd.) ili mogu biti šire orijentisane (međuljudski odnosi, trauma, zavisnost…).

Nove edukativno-iskustvene i terapijske grupe počinju sa radom nekoliko puta godišnje, u zavisnosti od prijavljenih članova. Isto važi i za radionice. Ukoliko biste želeli da u jednoj od ovakvih grupa učestvujete, ili su Vam potrebne još neke informacije, imate bilo kakva pitanja, budite slobodni da me kontaktirate.